محمدهای من مهدی و طاها

خاطرات کودکان من

دست زدن محمدطاها

پسرم از روز بیست وسوم مهرماه نود ویک شروع کرده به دست زدن وبا دست زدنش کلی ذوق میکنه اول دستاش را میاره جلوی صورت خوب نگاهشون میکنه بعد با دستاش بازی میکنه وکم کم دوتا دستاش رامیزنه به همدیگه وخودش هم کلی ذوق میکنه تا صداش میکنیم دستاش را میاره بالا ودست میزنه عزیز دل مامان وباباش است قربون اون دستهای کوچیکش بشم جیگرم
25 مهر 1391